You are currently viewing How does the enhanced greenhouse effect work? English subtitles

How does the enhanced greenhouse effect work? English subtitles

Advancing climate change affects many aspects of our lives as well as the natural environment. The main reasons for this phenomenon are human activities. Therefore, one of the goals of the „Our Climate” campaign is to create positive models in the field of social initiatives and everyday habits that contribute to stopping the negative effects of climate change (e.g. saving natural resources, sustainable consumption, using recycled or biodegradable items). The activites planned during the campaign will allow to initiate consious discussion on climate change and active involvement of Polish citizens in activities for the protection of natural environment.
See more on: www.naszklimat.gov.pl

Postępujące zmiany klimatyczne wpływają na wiele aspektów naszego życia, a także na środowisko naturalne. Głównymi przyczynami tego zjawiska są działania człowieka. Dlatego jednym z celów kampanii „Nasz Klimat” jest tworzenie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych i codziennych nawyków, które przyczyniają się do powstrzymania negatywnych skutków zmian klimatu (np. oszczędzanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja, wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu lub biodegradowalnych). rzeczy). Zaplanowane podczas kampanii działania pozwolą na zainicjowanie świadomej dyskusji na temat zmian klimatycznych oraz aktywne zaangażowanie obywateli polskich w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Więcej na: www.naszklimat.gov.pl

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=51REHk7rpwg