You are currently viewing IMGW-PIB: Temperatura w Polsce od 1951 do 2022 r.

IMGW-PIB: Temperatura w Polsce od 1951 do 2022 r.

Klimat jest zasobem naturalny o istnym wpływie na rozwój cywilizacyjny. Istniejące przestrzenne zróżnicowanie stref klimatycznych na Ziemi wyraźnie pokazuje, które z nich sprzyjają rozwojowi cywilizacyjnemu, w których ten rozwój jest ograniczony między innymi ze względów klimatycznych, a w których jest on praktycznie niemożliwy na obecnym etapie rozwoju. Obserwowana od około 170 lat współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, jest bezsprzecznie zmianą, jaka nigdy wcześniej nie wystąpiła na Ziemi w czasie zamieszkiwania jej przez gatunek ludzki. Ta bezsprzeczność związana jest z tempem zmian. Nigdy wcześniej, bowiem zmiany nie następowały tak szybko w tak krótkim czasie. Ponadto, nigdy wcześniej żadna ze zmian klimatu nie zagrażała tak dużej populacji ludzkiej, sięgającej obecnie 7,8 mln ludzi. Na początku XX wieku wielkość populacji zamieszkującej Ziemię szacowana była na 1,45 mld a ok. 1750 roku, czyli w chwili rozpoczęcia ery przemysłowej wynosiła ona tylko 750 mln. Ponieważ obserwowana zmiana klimatu może doprowadzić do wyczerpania cywilizacyjnych zasobów klimatu konieczne jest systematyczne monitorowanie systemu klimatyczne, podejmowanie działań spowalniających lub nawet eliminujących przyczyny współczesnej zmiany klimatu, jak również prognozowanie przyszłej ewolucji systemu klimatycznego i opracowywanie strategii dostosowania się, czyli podejmowanie działań adaptacyjnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy od ponad 100 lat na bieżące monitoruje klimat Polski, prowadząc obserwacje i pomiary wszystkich istotnych zmiennych klimatycznych. Informujemy społeczeństwo, organy administracji publicznej o stanie systemu klimatycznego oraz o zagrożeniach wynikających ze zmienności i zmiany klimatu. Pełnimy w ten sposób służalczą rolę, której sens widzieli ojcowie niepodległej Rzeczpospolitej, w tym Prezydent RP Władysław Narutowicz.

Animacja uwzględnia zmiany temperatury w Polsce od 1951 do 2022 r.