You are currently viewing Na czym polegają pomiary hydrologiczne?

Na czym polegają pomiary hydrologiczne?

Hydrologia [gr. hýdōr ‘woda’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], nauka o wodach występujących w przyrodzie.

W szerokim pojęciu przedmiotem jej badań jest hydrosfera, przyjęto jednak traktować hydrologię jako naukę o wodach lądowych (badaniem wód morskich zajmuje się oceanologia); głównym przedmiotem badań hydrologii jest krążenie wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych (hydrochemia).

Hydrologia dzieli się na:

  • hydrometeorologię (hydrologię atmosfery, traktowana również jako gałąź meteorologii), zajmującą się m.in. opadami i osadami atmosferycznymi,
  • potamologię (hydrologię wód płynących),
  • limnologię (hydrologię wód stojących) — obie stanowią również gałęzie hydrobiologii,
  • glacjologię (wraz z kriologią) oraz
  • geohydrologię (nauka o wodach gruntowych); nauką o wodach podziemnych w ogóle jest hydrogeologia; podstawę empiryczną hydrologii stanowi hydrometria.

Zbieraniem materiałów pomiarowo-obserwacyjnych, ich publikowaniem oraz badaniami hydrologicznymi w Polsce zajmuje się państwowa służba hydrologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Zdjęcie główne: Maciek Maciejewski
Źródło: IMGW