You are currently viewing Przełomowe zmiany w walce z przestępczością środowiskową!

Przełomowe zmiany w walce z przestępczością środowiskową!

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Teraz ustawa trafi do senatu.

To największa nowelizacja od lat 90-tych przepisów pozwalających walczyć z przestępczością środowiskową. Zmiany dotyczą Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń. Ustalona zostanie obligatoryjna nawiązka na rzecz NFOŚiGW nawet do 10 milionów złotych i przede wszystkim kara więzienia aż do 12 lat. To wszystko ma odstraszać, a zarazem pozwalać karać za nielegalny proceder przestępców. Zwiększony został też zakres kompetencji Inspektorów Ochrony Środowiska.

Proponowane zmiany w ustawie zostały zapoczątkowane przez Wiceministra Klimatu i Środowiska Jacka Ozdobę. Są one reakcją na wieloletnie zaniedbania i potrzebę dostosowania kar, które powinny być bardziej adekwatne do czynu przeciwko środowisku. Nowe kary będą też odpowiedzią na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku.

„Wprowadzamy surową politykę karną, która zakłada zero tolerancji dla tych, którzy niszczą środowisko. Dotkliwe kary finansowe oraz kary pozbawienia wolności powinny dać efekt mrożący – szara strefa i nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zostaną wyeliminowane” – podkreślił Wiceminister Jacek Ozdoba

Praktyka stosowania dotychczasowych przepisów poprzez łagodne wyroki sądów, wielokrotnie wydawane jako wyroki w zawieszeniu pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające i nie powstrzymują sprawców przed popełnianiem przestępstw przeciwko środowisku. Natomiast najbardziej dotkliwym problemem dla budżetu państwa oraz samorządów jest ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów. Niejednokrotnie obciążenia te wynoszą nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Dlatego nowelizacja ustawy zakłada podwyższenie dolnych i górnych granic kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. W przypadku nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów niebezpiecznych będzie groziła kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności! Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważna zmiana dotyczy zlikwidowania warunku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli np. spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku. Najbardziej zauważalnym dla społeczeństwa efektem nowelizacji będzie podwyższenie maksymalnej stawki kary grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych do 5000 zł.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia swoich działań. Ułatwi to prowadzenie obserwacji i nagrywanie (rejestrowanie) przy użyciu środków technicznych, obrazu oraz dźwięku towarzyszącego działaniom przestępców. Jest to sprawa kluczowa w gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku.

„Z wielką radością i satysfakcją przyjmuję fakt powstania oraz przegłosowania w sejmie nowej ustawy zaostrzającej przepisy. Poszerzenie uprawnień umożliwia nam inspektorom skuteczniejszą walkę z przestępczością środowiskową. Czekamy teraz na akceptację Senatu.” –powiedział Michał Mistrzak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Źródło: GIOS