You are currently viewing Publikacja wojewódzkich raportów z rocznych ocen jakości powietrza za rok 2021

Publikacja wojewódzkich raportów z rocznych ocen jakości powietrza za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie, według kryteriów określonych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.

Wyniki klasyfikacji stref zawarte zostały w wojewódzkich raportach z oceny jakości powietrza za rok 2021. Raporty te w terminie do 30 kwietnia br. zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6),  pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Raporty z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021, odrębnie dla każdego województwa, zostały zamieszczone w zakładce Publikacje na stronie głównej portalu Jakość Powietrza, oraz  w zakładkach „Publikacje” regionalnych podstron poszczególnych województw:

Więcej informacji o rocznych ocenach jakości powietrza znajdą Państwo na portalu Jakość Powietrza GIOŚ w zakładce Ocena jakości powietrza (Menu > Pomiary i ocena jakości Powietrza > Ocena)