You are currently viewing Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego 2020

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego 2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2020 roku”.

Raport przedstawia podsumowanie pomiarów i ocen zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w Polsce za rok 2020 wykonanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W analizie uwzględniono siedem związków z tej grupy tj.: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren.

Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2020 r., zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zasadniczym przedmiotem raportu jest sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza WWA w roku 2020, jednak obejmuje on również analizę obecnej sytuacji na tle lat wcześniejszych.

Dodatkowo w raporcie przedstawiono obszerną ocenę jakości powietrza w zakresie WWA w Polsce na tle wyników z państw europejskich, opierając się na danych zgromadzonych w europejskiej bazie AirBase, prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ).

 

Raport został opublikowany w dziale „Publikacje” portalu Jakość Powietrza GIOŚ.